De Stichting vrienden van Evita heeft als doel Evita Zorg & Evita Lokaal te ondersteunen bij hun activiteiten om haar klanten zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en leven, hun zelfredzaamheid te bevorderen, hun eenzaamheid te bestrijden, zingeving te bieden en hen in staat te stellen te participeren in de wijk.

Missie

De missie van Evita Zorg is om klanten ondersteuning te bieden bij het zo lang mogelijk zelfredzaam en comfortabel thuis blijven wonen en een bijdrage te leveren in het welzijn van klanten.
Daarnaast ondersteunt Evita Zorg de mantelzorgers door middel van cursussen, informatieverstrekking en begeleiding.
De missie van Evita Lokaal is een plek in de wijk te bieden, waar wijkbewoners activiteiten kunnen ontplooien, informatie kunnen verkrijgen, elkaar kunnen ontmoeten en van waaruit in een positieve sfeer geparticipeerd kan worden in de wijk. In Evita Lokaal wordt dagbesteding geboden waarbij wordt uitgegaan van de persoonlijke behoefte van de gasten. Vanuit Evita Lokaal wordt gebouwd aan een civil society door met ondernemers, welzijnsorganisaties en actieve wijkbewoners samen te werken.
Evita Zorg en Evita Lokaal staan garant voor hoge kwaliteit zorg en oprechte aandacht. Zij willen een goede en betrokken werkgever zijn voor haar medewerkers, zorgverleners en de vrijwilligers en hen ondersteuning bieden die nodig is.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het financieel en anderszins ondersteunen van Evita Zorg en Evita Lokaal in hun doelstelling en missie om haar klanten, bewoners van de wijk Benoordenhout en bezoekers zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en leven, zelfredzaamheid te bevorderen, eenzaamheid te bestrijden, zingeving te bieden en te participeren in de wijk het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De financiële steun vanuit de Stichting Vrienden van Evita kan onder meer ingezet worden voor:

  1. Bijzondere evenementen en activiteiten voor klanten, vrijwilligers, mantelzorgers, zorgverleners en medewerkers.
  2. Aanschaf van roerende goederen ten bate van Evita Zorg en Evita Lokaal die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen en het volbrengen van de missies.
  3. Scholing en educatie van zorgverleners en medewerkers teneinde een hoge kwaliteit zorg te kunnen blijven waarborgen.
  4. Scholing, educatie en ondersteuning voor mantelzorgers.

Bestuur

  • Voorzitter: de heer J.P. de Savornin Lohman
  • Penningmeester: Mevrouw J. Born e/v Lolcama
  • Secretaris: Mevrouw J.G.H.M. van Oorschot e/v de Hoop Scheffer
  • Algemeen lid: de heer H.J.L. Walhain

Bezoldiging voor bestuursleden: De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Beleidsplan:

U kunt het ‘Beleidsplan Stichting Vrienden van Evita’ hieronder downloaden.

Beleidsplan Stichting Vrienden van Evita

Adresgegevens Stichting

Stichting Vrienden van Evita
Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
Tel.nr. 070 – 314 16 00
E-mail: bestuur@vrienden-van-evita.nl
Inschrijving Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer nr. 66788935
RSIN: 856 698 027
Rek.nr.: NL70ABNA0245725326